030771 1301 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

39 nước, 5 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua