030771 1301 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

31 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết