Quân đen 0 0
030771 1301 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

49 nước, 4 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết