Quân đen 0 0
030771 1301 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

31 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ