kekeke 1536 +7
030771 1301 -7

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

55 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua