cusam59722 1572 -14
Lieu 1608 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

57 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua