Lieu 1622 -19
cusam59722 1558 +19

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

77 nước, 8 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết