Lieu 1586 +16
cusam59722 1594 -16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

122 nước, 12 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ