trieuca 1298 -5
cusam59722 1583 +5

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

29 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết