PHATTAM1 1679 +12
cusam59722 1593 -12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

74 nước, 9 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết