030771 1288 +20
choinhoe 1376 -20

Kiểu: Cờ tướng, 24/9/2020

26 nước, 5 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ