030771 1308 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/9/2020

72 nước, 11 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua