Kiểu: Cờ úp, 24/9/2020

55 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết