Kiểu: Cờ úp, 24/9/2020

33 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ