Kiểu: Cờ úp, 24/9/2020

46 nước, 4 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết