Kiểu: Cờ úp, 24/9/2020

55 nước, 9 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ