cusam59722 1592 -26
Thanhdht 1335 +26

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

71 nước, 8 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua