Thanhdht 1361 +24
cusam59722 1566 -24

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

102 nước, 9 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết