Thanhdht 1408 -11
cusam59722 1519 +11

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

77 nước, 8 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết