cusam59722 1530 +10
Thanhdht 1397 -10

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

42 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua