cusam59722 1549 +9
Thanhdht 1378 -9

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

62 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua