cusam59722 1566 +8
Thanhdht 1361 -8

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

22 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua