tien77 1532 -18

Kiểu: Cờ úp, 16/10/2020

45 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết