tien77 1514 +15

Kiểu: Cờ úp, 16/10/2020

61 nước, 11 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ