Kiểu: Cờ úp, 17/10/2020

129 nước, 17 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết