Kiểu: Cờ úp, 17/10/2020

47 nước, 5 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua