gianggmpc 1292 -7
Sumi 1529 +7

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

21 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua