Sumi 1536 +6
gianggmpc 1285 -6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

28 nước, 2 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết