loi1 1586 +7
luud 1356 -7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua