balinh12 1657 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

78 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết