Hanhgachoi 1590 -24
7716636 1413 +24

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

75 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua