thanh.tr122 1447 +20
Sumi 1542 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

40 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết