PHAMTAN 1402 +19
Lieu 1457 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết