Lieu 1438 +15
PHAMTAN 1421 -15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

28 nước, 2 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết