NotBad 1479 +12
vitieubao 1397 -12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

48 nước, 11 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ