Khoi1972 1393 -15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

31 nước, 5 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ