7716636 1437 -10
Hanhgachoi 1566 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

93 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua