PHAMTAN 1406 +18
Lieu 1453 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

74 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ