Hanhgachoi 1576 -22
7716636 1427 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

45 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết