doquangviet 1534 -17
Hongts 1511 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

75 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết