kimngan65 1389 +11
gianggmpc 1267 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

70 nước, 9 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua