vitieubao 1385 -11
NotBad 1491 +11

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

53 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua