gianggmpc 1228 -9
vnpapaco 1380 +9

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

53 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua