gianggmpc 1219 +24
luud 1422 -24

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

106 nước, 9 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết