hung614 1739 +3
gianggmpc 1318 -3

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

24 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ