Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

48 nước, 7 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ