Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

29 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết