Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

51 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua