gianggmpc 1243 +16
Lazaro 1235 -16

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

54 nước, 4 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết