gianggmpc 1259 +14
Lazaro 1219 -14

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

30 nước, 3 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua